Уншиж байна...

ҮНДЭСНИЙ ХУРИМТЛАЛ

Хуримтлуулах зуршлыг бий болгох
хамгийн өндөр өгөөжтэй хуримтлал

ОНЛАЙН ХУРИМТЛАЛ

Гадаадад оршин суугаа харилцагчдад
зориулсан хуримтлал

Хүүхдэд зориулсан хуримтлал

18 насандаа хүсэл, мөрөөдлөө биелүүлэхэд
зориулав

ГИБРИД ХУРИМТЛАЛ

Хуримтлал болон хөрөнгө оруулалтын
хосолсон бүтээгдэхүүн

Үндэсний
хуримтлал

10,000 Доод үлдэгдэл

 • Тогтмол хугацаанд орлого хийх
  нөхцөлтэй, хуримтлуулах
  зуршилд сургана
 • 18.0% (Суурь хүү+Урамшуулал)
 • *Тухайн хугацааны турш сонгосон дүнгээр сар бүр тогтмол хуримтлуулж чадсан тохиолдолд суурь хүү + Банкнаас олгох урамшууллын мөнгөн дүнгийн хувьчилсан нийлбэрийн илэрхийлэл

Хүүхдийн
хуримтлал

20,000 Доод үлдэгдэл

 • Хуримтлагдсан хүүний орлогын мөнгөн дүнгээс 1.00%-г хүүхдийн сайн сайхны төлөөх санд зориулагдана.
 • 13.10%
 • 18 нас
  хүртэл

Онлайн
хуримтлал

10,000 Доод үлдэгдэл

 • Гадаадад оршин сууж буй
  харилцагч нарт зайнаас дансаа
  удирдах боломж
 • 12.50%
 • 3 - 12 сар

Гибрид
хуримтлал

ХУВЬСАХ Доод үлдэгдэл

 • Хязгаарлагдмал эрсдэлээр хөрөнгийн зах зээлд арилжаа хийх боломж
 • Одоогоор хамгийн өндөр өгөөж авсан нь жилийн 34.00%
 • 3 – 14 сар

ҮНДЭСНИЙ ХУРИМТЛАЛЫН ХӨТӨЛБӨР

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

Сар бүр хийх орлогын дүн Таны хуримтлал Хүү /Жилийн 2.4%/ Урамшуулал
/*Жилийн хүү/
Нийт
6 сарын
дараа
9 сарын
дараа
12 сарын
дараа
6 сарын
дараа
9 сарын
дараа
12 сарын
дараа
6 сар /*9.1%/ 9 сар /*9.6%/ 12 сар /*15.6%/ 6 сарын
дараа
9 сарын
дараа
12 сарын
дараа

20,000₮

120,000₮

180,000₮

240,000₮

840₮

1,800₮

3,120₮

3,185₮

7,200₮

20,280₮

124,025₮

189,000₮

263,400₮

50,000₮

300,000₮

450,000₮

600,000₮

2,100₮

4,500₮

7,800₮

7,965₮

18,000₮

50,700₮

310,065₮

472,500₮

658,500₮

100,000₮

600,000₮

900,000₮

1,200,000₮

4,200₮

9,000₮

15,600₮

15,925₮

36,000₮

101,400₮

620,125₮

945,000₮

1,317,000₮

200,000₮

1,200,000₮

1,800,000₮

2,400,000₮

8,400₮

18,000₮

31,200₮

31,850₮

72,000₮

202,800₮

1,240,250₮

1,890,000₮

2,634,000₮

300,000₮

1,800,000₮

2,700,000₮

3,600,000₮

12,600₮

27,000₮

46,800₮

47,775₮

108,000₮

304,200₮

1,860,375₮

2,835,000₮

3,951,000₮

500,000₮

3,000,000₮

4,500,000₮

6,000,000₮

21,000₮

45,000₮

78,000₮

79,625₮

180,000₮

507,000₮

3,100,625₮

4,725,000₮

6,585,000₮

1,000,000₮

6,000,000₮

9,000,000₮

12,000,000₮

42,000₮

90,000₮

156,000₮

159,250₮

360,000₮

1,014,000₮

6,201,250₮

9,450,000₮

13,170,000₮

3,000,000₮

18,000,000₮

27,000,000₮

36,000,000₮

126,000₮

270,000₮

468,000₮

477,750₮

1,080,000₮

3,042,000₮

18,603,750₮

28,350,000₮

39,510,000₮

5,000,000₮

30,000,000₮

45,000,000₮

60,000,000₮

210,000₮

450,000₮

780,000₮

796,250₮

1,800,000₮

5,070,000₮

31,006,250₮

47,250,000₮

65,850,000₮

10,000,000₮

60,000,000₮

90,000,000₮

120,000,000₮

420,000₮

900,000₮

1,560,000₮

1,592,500₮

3,600,000₮

10,140,000₮

62,012,500₮

94,500,000₮

131,700,000₮

20,000,000₮

120,000,000₮

180,000,000₮

240,000,000₮

840,000₮

1,800,000₮

3,120,000₮

3,185,000₮

7,200,000₮

20,280,000₮

124,025,000₮

189,000,000₮

263,400,000₮

* Тухайн хугацааны турш сонгосон дүнгээр сар бүр тогтмол хуримтлуулж чадсан тохиолдолд Банкнаас олгох суурь хүү+ Урамшууллын тогтмол мөнгөн дүнгийн хувьчилсан нийлбэрийн илэрхийлэл

ҮНДЭСНИЙ ХУРИМТЛАЛ ХӨТӨЛБӨР

Илүү сайхан, итгэл дүүрэн ирээдүйн төлөө

Түгээмэл асуултГибрид хадгаламж нь хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүний ханшийн өөрчлөлтөөс өгөөж хүртэх боломжийг харилцагч нартаа олгодгоороо уламжлалт хадгаламжийн бүтээгдэхүүнээс ялгаатай. Тиймээс хувьцаатай холбосон Гибрид хадгаламжийн хувьд тогтмол хүү гэж байхгүй.
Анх гэрээгээ байгуулахдаа ханшийн чиглэлийг таамаглана. Ханш таамагласан буюу гэрээнд заасан чиглэлийн дагуух хэлбэлзлийг үзүүлсэн тохиолдолд хадгаламжид хүү тооцогдоно. Харин ханш таамагласнаас ЭСРЭГ ЗҮГТ хөдөлбөл ХҮҮ БОДОГДОХГҮЙ болно.
Ханш таамагласан зүгт хэлбэлзсэн тохиолдолд хүү нь эхлэх ханш болон хадгаламжийн хугацааны эцэст дэх эсвэл түгжсэн ханшийн өөрчлөлтийн хувиар тооцогдоно. Жишээ нь:
Эхлэх ханш: 10
Түгжсэн ханш: 12
Хүү: (12 - 10) / 10 = 20.00%
Харилцагч хүү огт авч чадаагүй тохиолдолд гарсан мөн гарахыг үгүйсгэхгүй. Санхүүгийн хэрэгслийн ханш нь дэлхийн зах зээл дээр болж буй олон үйл явдлаас хамааралтайгаар хэлбэлзэж байгаа ба гэнэтийн шок-н нөлөө зэрэгт шинжээчийн зүгээс нөлөөлөх урьдчилан таамаглах боломжгүй байдаг учир хүү аваагүй тохиолдолд гарсан.
Тэрийг шинжээчийн зүгээс хэлэх боломжгүй.
Гадаад валютын хослол: EUR/USD; USD/JPY
Хувьцаа: Одоогийн байдлаар Хонг Конг болон АНУ-н биржийн хувьцаатай холбож байгаа. Гэхдээ бусад бирж-с шалгаж үзээд боломжтойг нь холбож болно.
Түүхий эд: Алт
Анх гэрээнд заасан санхүүгийн хэрэгслийг гэрээний хугацаа дуустал сольж болохгүй. Хэрэв харилцагч өөр санхүүгийн хэрэгсэлтэй холбох сонирхолтой байгаа бол шинээр Гибрид хадгаламж нээлгэж болно.
Гэрээний хугацаанаас өмнө хадгаламжаа цуцалсан тохиолдолд торгуультай. Торгуулийн хувь хэмжээ нь дараах байдлаар тооцогдоно:
Хадгаламж нээснээс хойш 90 хоногийн дотор цуцалбал хадгаламжийн мөнгөн дүнгийн 10.00% -н торгуультай
Хадгаламж нээснээс хойш 90 хоногийн дараа цуцалбал хадгаламжийн мөнгөн дүнгийн 5.00%-н торгуультай
Зөвхөн гадаадын зах зээл дээр арилжаалагдаж байгаа хувьцаатай холбоно.
Хадгаламжийн хүүний багахан хэсгийг хандивлан Монголын хүүхдийн төлөө сайн сайхан үйлсэд хувь нэмэр оруулах, илүү сайхан ирээдүйг бүтээлцэх боломжтой юм.
Хадгаламжийн үлдэгдлийн 85 хувь хүртэлх дүнгээр хадгаламж барьцаалсан зээл авах боломжтой.
Та хүүхдээ анх төрөхөд нь Алтан Түлхүүр хадгаламжийг нээлгэж сар бүр 20,000 төгрөг хийснээр 18 жилийн дараа 18 сая төгрөгтэй болох боломжтой. Хэрэв сар бүрийн орлогоо 10,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлж 30,000 төгрөг болгосон тохиолдолд 18 жилийн дараа 26 сая төгрөгийн хуримтлалыг хүүхдэдээ зориулж хадгалсан байна.
Монгол улсын иргэн: Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хамтран эзэмшигчийн цахим үнэмлэх
Гадаадын иргэн: Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, Гадаад паспорт
Онлайнаар нээлгэх боломжтой учир та шаардлагатай бичиг баримтуудын хамтаар өөрт хамгийн ойр салбартаа очиж үйлчлүүнэ үү.
Тогтмол хуримтлал үүсгэхэд хамгийн тохиромжтой, өндөр өгөөж бүхий хадгаламж нь Хуримтлалын бүтээгдэхүүн юм. Та сар бүр тогтмол дүнгээр хадгаламжийн дансандаа орлого хийсэн тохиолдолд УРАМШУУЛАЛ авах боломжтой.
Тогтмол хугацаанд хуримтлалдаа орлого хийж чадсан тохиолдолд хугацааны эцэст суурь хүү + урамшуулал тогтмол мөнгөн дүнгээр урамшуулал олгоно.
Энэ нь суурь хүү+ Банкнаас олгох урамшууллын мөнгөн дүнгийн хувьчилсан нийлбэрийн илэрхийлэл
12 сарын хугацаатай хуримтлал:
Харилцагчид олгох хүү болон урамшууллын нийлбэр дүнг хувиар илэрхийлбэр 18.0% = Суурь хүү 2.40% /жилийн/+ Урамшуулал 15.60%
9 сарын хугацаатай хуримтлал:
Харилцагчид олгох хүү болон урамшууллын нийлбэр дүнг хувиар илэрхийлбэр 12.0% = Суурь хүү 2.40% /жилийн/+ Урамшуулал 9.60%
6 сарын хугацаатай хуримтлал:
Харилцагчид олгох хүү болон урамшууллын нийлбэр дүнг хувиар илэрхийлбэр 11.5% = Суурь хүү 2.40% /жилийн/+ Урамшуулал 9.10%

Урамшуулал тогтмол дүнгээр
Сар бүр хийх мөнгөн дүн 6 сар
/жилийн 9.10%/
9 сар
/жилийн 9.60%/
12 сар
/жилийн 15.60%/
20,000 төгрөг 3,185 төгрөг 7,200 төгрөг 20,280 төгрөг
50,000 төгрөг 7,965 төгрөг 18,000 төгрөг 50,700 төгрөг
100,000 төгрөг 15,925 төгрөг 36,000 төгрөг 101,400 төгрөг
200,000 төгрөг 31,850 төгрөг 72,000 төгрөг 202,800 төгрөг
300,000 төгрөг 47,775 төгрөг 108,000 төгрөг 304,200 төгрөг
500,000 төгрөг 79,625 төгрөг 180,000 төгрөг 507,000 төгрөг
1,000,000 төгрөг 159,250 төгрөг 360,000 төгрөг 1,014,000 төгрөг
3,000,000 төгрөг 477,750 төгрөг 1,080,000 төгрөг 3,042,000 төгрөг
5,000,000 төгрөг 796,250 төгрөг 1,800,000 төгрөг 5,070,000 төгрөг
10,000,000 төгрөг 1,592,500 төгрөг 3,600,000 төгрөг 10,140,000 төгрөг
20,000,000 төгрөг 3,185,000 төгрөг 7,200,000 төгрөг 20,280,000 төгрөг
Данс нээсэн эхний гүйлгээ буюу доод үлдэгдэл нь тухайн сарын орлогод тооцогдож явна.
Сар бүрийн тогтмол орлогоо хуанлийн өдрөөр бодож сардаа багтаан хийнэ.
Болно. Сардаа багтаан хэдэн ч төгрөгөөр хэчнээн ч удаагийн давтамжаар орлогоо хуваан хийх боломжтой.
Сар бүр тогтмол хийх орлогоо ЗӨВХӨН 1 УДАА алдсан эсвэл дутуу хйисэн үед үлдсэн саруудын аль нэгэнд нв орлогоо БҮТЭН ДҮНГЭЭР нөхөж хийгээд түүнээс хойш алгасалгүй тогтмол хуримтлуулсан бол таны хуримтлуулах зуршлыг Банк дэмжин суурь хүү + Урамшуулал олгоно.

Сар хийх орлогоо 1-ээс дээш алдсан тохиолдолд УРАМШУУЛАЛ олгохгүй.
Сард хийх орлогоо 2 удаа хийсэн ч, энэ нь дараа сарын хуримтлалыг алгасах /хийхгүй байх/ үндэслэл болохгүй тул сар бүр хуримтлалаа тогтмол мөнгөн дүнгээр хийсэн байх шаардлагатай.
Хуримтлалын бүтээгдэхүүний данс руу захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээг ашиглан гүйлгээ хийхэд үйлчилгээний шимтгэлгүй.
Болно. 18 нас хүрээгүй иргэн өөрийн хууль ёсны асран хамгаалагчаар дамжуулан данс нээлгэж болно.
Хас банкаар цалингаа авдаг харилцагчийн хувьд банкиндаа хандан цалингийнхаа данснаас Голомт банкны “Хуримтлалын бүтээгдэхүүн”-ий данс руугаа автомат шилжүүлэг хийх хүсэлт гаргах боломжтой. Бусад банкуудын хувьд банк хоорондын автомат шилжүүлэг хийх боломжгүй ч тухайн банкныхаа Интернэт банк, Мобайл банкны үйлчилгээг ашиглан цаг алдалгүй хуримтлалаа хийх боломжтой.